Sản phẩm

Tiêu

Chúng tôi có thể cung cấp cả tiêu thông thường và tiêu hữu cơ từ nguyên hạt đến tiêu xay

Tiêu đen nguyên hạt

Tiêu đen nghiền

Bột tiêu đen

Tiêu trắng nguyên hạt

Tiêu trắng nghiền

Bột tiêu trắng

Gia vị và thảo mộc

Basil

Flake/Powder

Marjoram

Flake

Fenugreek

Powder

Cardamon

Powder

Star Anise

Powder

Anise

Powder

Oregano

Flake/Powder

Thyme

Flake/Powder

Clove

Powder

Dried Mandarin Peel

Powder

Ginger

Powder

Garlic

Powder

Parsley

Flake/Powder

Rosemary

Flake

Cinnamon

Powder

Nutmeg

Powder

Turmeric

Powder

Onion

Powder

Laurel

Flake

Sage

Flake

Coriander

Powder

Fennel

Powder

Red Chili

Powder

Red bell pepper

Granule

Gia vị trộn

Chúng tôi có thể làm

Gia Vị Hỗn Hợp
theo
Yêu Cầu